Lybra Logo's

Lybra Logos

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Lybra Logo’s, handelsnaam van Lybra, gevestigd te Emmen (7823 GG) aan Laan van het Kinholt 287. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81752687. Btw-nummer: NL0033599045B72.

Artikel 1 – Begripsbepaling
1. Onder ‘afnemer’ wordt verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Lybra Logo’s een overeenkomst is aangegaan, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel, alsmede voor wie Lybra Logo’s leveringen en prestaties verricht of zal verrichten, alsmede degene die een aanbod van Lybra Logo’s heeft ontvangen.
2.  Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: iedere overeenkomst welke ingevolge artikel 6:217 en verder Burgerlijk Wetboek en de daarbij behorende jurisprudentie tot stand is gekomen. Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst zijn tevens onderdeel van de overeenkomst.
3.         Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: iedere opdracht die Lybra Logo’s van afnemer ontvangt via elk denkbaar communicatiemiddel.

Artikel 2 – Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen afnemer en Lybra Logo’s en opdrachten die bij Lybra Logo’s zijn geplaatst, tenzijschriftelijk anders overeengekomen.
2. Met het aangaan van een overeenkomst met Lybra Logo’s of het plaatsen van een opdracht bij Lybra Logo’s doet afnemer afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk tussen afnemer en Lybra Logo’s is overeengekomen.
4. Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor afnemer bindend vanaf één kalendermaand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan afnemer.

Artikel 3 – Totstandkoming van een overeenkomst
1. Alle offertes van Lybra Logo’s zijn geheel vrijblijvend.
2. Offertes komen te vervallen indien zij door afnemer niet binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte schriftelijk zijn aanvaard.
3.Offertes worden als aanvaard beschouwd indien afnemer dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt maar ook indien afnemer naar aanleiding van de offertes bij Lybra Logo’s opdrachten plaatst.
4. Lybra Logo’s behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Tevens is Lybra Logo’s gerechtigd om reeds aanvaarde opdrachten te annuleren indien deze niet door een rechtens aangewezen persoon zijn geplaatst, met het recht de overeengekomen prijs van de opdracht volledig bij afnemer in rekening te brengen.
5. Offertes worden als aanvaard beschouwd indien afnemer dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt maar ook indien afnemer naar aanleiding van de offertes bij Lybra Logo’s opdrachten plaatst.

Artikel 4 – Oplevering
1. Lybra Logo’s levert een inspanningsverplichting en daarom geen verplichting tot het behalen van een resultaat.
2. De wijze en termijn van oplevering wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.
3. Na oplevering zijn alle geleverde diensten of producten voor rekening en risico van afnemer.
4. Lybra Logo’s is bevoegd de oplevering in delen op te leveren.
5. Opgegeven of overeengekomen opleveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen.
6. Indien generieke elementen van toepassing zijn op een logo, huisstijl, website of overige ontwerpen kan er mogelijk gebruik worden gemaakt van beeldbank-ontwerpen.

Artikel 5 – Tarieven
1. Alle opdrachten worden beheerst door de tarieven die zijn opgenomen in de overeenkomsten, aanbiedingen en offertes van Lybra Logo’s waar deze algemene voorwaarden een onderdeel van zijn. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.
2. Alle in de overeenkomst, offertes en aanbiedingen en op de website genoemde bedragen zijn exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Verschuldigde omzetbelasting wordt aan afnemer doorberekend.
3. Lybra Logo’s behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, hetgeen tevens van toepassing is op lopende overeenkomsten. Lybra Logo’s zal uiterlijk 14 dagen voor de ingangsdatum over een zodanige wijziging informeren.
4. Afnemer is gerechtigd binnen 7 dagen nadat door Lybra Logo’s aan afnemer de mededeling van de tariefwijziging is gedaan, de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de tariefwijziging.

Artikel 6 – Recht van reclame
1. Afnemer dient het binnen zeven dagen na oplevering van de opdracht aan Lybra Logo’s kenbaar te maken wanneer de opgeleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst.
2. Indien constatering van het niet voldoen aan de overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk blijkt binnen zeven dagen, dient afnemer Lybra Logo’s hiervan schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
3. Indien afnemer na oplevering bezwaar heeft tegen de wijze waarop de overeenkomst door Lybra Logo’s is uitgevoerd, dient afnemer binnen zeven dagen een schriftelijke mededeling aan Lybra Logo’s te doen.
4. Afwijkingen en verschillen die volgens de handelsgebruiken vallen binnen een redelijke tolerantie gelden niet als tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Lybra Logo’s.
5. Indien reclames niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de opgeleverde zaken.
6. Indien afnemer na oplevering van de opdracht niet akkoord is met de opgeleverde zaken, dan is Lybra Logo’s slechts gehouden tot aanpassing van de betreffende zaken. De keuze hierin ligt volledig bij Lybra Logo’s.
7. Indien afnemer de factuur van de opgeleverde zaken niet tijdig voldoet, behoudt Lybra Logo’s zich eveneens het recht van reclame voor door de opgeleverde zaken terug te vorderen. Hiermee gemoeide kosten komen eveneens voor rekening van afnemer.

Artikel 7. – Eigendomsvoorbehoud, gebruik en licentie
1. Lybra Logo’s behoudt zich het eigendomsrecht voor van de door hem opgeleverde zaken totdat afnemer de opgeleverde zaken volledig heeft betaald. Na volledige betaling van de opgeleverde zaken is het eigendomsrecht van deze zaken overgegaan op afnemer.
2. Het is afnemer nadrukkelijk verboden om opgeleverde zaken buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op andere wijzen te bewaren, zolang het eigendom van de geleverde producten nog niet op afnemer is overgegaan.
3. Afnemer is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat in eindproducten zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s en composities.
8.4         Lybra Logo’s heeft de vrijheid om opgeleverde zaken te gebruiken en af te beelden voor eigen promotie.

Artikel 8 – Duur, opzegging en beëindiging van een overeenkomst
1. Een overeenkomst duurt voor de periode zoals overeengekomen tussen afnemer en Lybra Logo’s.
2. Voor zover partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd hebben gesloten, wordt deze na afloop van de bepaalde termijn en bij gebreke van een opzegging geacht te worden verlengd voor een gelijke duur.
3. Beide partijen kunnen een overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van de eventuele opzegtermijn welke is overeengekomen tussen partijen.
4. De afhandeling van reeds in behandeling genomen opdrachten, zal bij opzegging van de overeenkomst worden voortgezet tegen de overeengekomen tarieven en voorwaarden.

Artikel 9 – Aanvullende bepaling omtrent beëindiging
1. Naast de overige aan Lybra Logo’s op grond van de overeenkomst toekomende rechten, is Lybra Logo’s gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder toestemming van afnemer en zonder opgaaf van reden(en) te beëindigen of de opdracht met onmiddelijke ingang te annuleren indien:
a) afnemer wordt geliquideerd, in staat van faillissement is verklaard of haar
(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b) afnemer, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de
nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen;
c) Lybra Logo’s na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die hem redelijke grond geven te vrezen dat afnemer niet aan haar   verplichtingen zal (kunnen) voldoen;
d) afnemer bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor
de voldoening van haar verplichtingen en deze uitblijft of onvoldoende is.

Artikel 10 – Betalingsverplichtingen

1 Bij grafische opdrachten ontvangt de opdrachtgever een factuur met daarop de kosten en onkosten (bv. reiskosten, bezorgkosten). Hierbij geldt een betalingstermijn van 7 dagen na de factuurdatum.

  1. Voor elke grafische dienst, die wordt afgenomen bij Lybra Logo’s ontvangt de opdrachtgever een totaalfactuur. De opdrachtgever dient de factuur goed te controleren op eventuele onjuistheden en deze binnen 2 dagen kenbaar te maken.
  2. Wanneer je de betalingsverplichtingen van Lybra Logo’s niet nakomt, heeft Lybra Logo’s het recht alle met betrekking tot de overeenkomst overgedragen rechten en leveringen op te schorten tot het moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan. Het is niet toegestaan om op dat moment de ontwerpen, schetsen, foto’s, e.d te gebruiken. Lybra Logo’s mag voldoende zekerheid voor de betaling verlangen en is gerechtigd de opdracht te staken wanneer deze zekerheid niet kan worden gegeven.

​4. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

  1. Indien afnemer in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande facturen, is Lybra Logo’s gerechtigd zijn werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. Lybra Logo’s is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.
  2. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  3. Lybra Logo’s is gerechtigd openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor de betreffende afnemer onder zich heeft.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. Lybra Logo’s is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van afnemer. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Afnemer is gehouden Lybra Logo’s te vrijwaren van alle aanspraken van derden en de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
2. Lybra Logo’s is niet gehouden tot vergoeding van enige directe of indirecte schade en/of kosten bij afnemer of derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Tevens is Lybra Logo’s niet gehouden tot vergoeding van schade, veroorzaakt door personen die niet in loondienst van Lybra Logo’s werkzaamheden ten behoeve van Lybra Logo’s verrichten, dan wel op welke wijze dan ook zijn betrokken bij het uitvoeren van opdrachten vanuit Lybra Logo’s.
3. Eventuele aansprakelijkheid van Lybra Logo’s is te allen tijde gelimiteerd tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van het vorenstaande, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot de factuurwaarde van de laatste opdracht.
4. In geval van overmacht is Lybra Logo’s niet aansprakelijk en is Lybra Logo’s gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen zolang de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: los van de wil van Lybra Logo’s, elke onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: brand, staking of verhindering als gevolg van derden, die hun verplichtingen niet nakomen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van Lybra Logo’s of dat van door hem ingeschakelde derden.              
5. Lybra Logo’s neemt bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht, echter is Lybra Logo’s nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
6. Lybra Logo’s is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke is ontstaan doordat Lybra Logo’s is uitgegaan van de door afnemer verstrekte gegevens welke onjuist en/of onvolledig zijn.
7. Alle aanspraken op enige schadevergoeding van afnemer op Lybra Logo’s dienen binnen 30 dagen na het ontdekken van de schade bij Lybra Logo’s te zijn ingediend, bij gebreke waarvan afnemer zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 12 – Geheimhoudingsplicht
1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij als gevolg van een tussen hen gesloten overeenkomst of opdracht van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.
2. Door afnemer verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij werd verkregen. Lybra Logo’s respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke en bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verstrekte gegevens van derden worden opgenomen in het gegevensbestand van Lybra Logo’s. Dit bestand is conform de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
3. In het gegevensbestand van Lybra Logo’s worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van een overeenkomst of opdracht. Bij opname van de gegevens in het gegevensbestand van Lybra Logo’s wordt gecontroleerd of afnemer diens financiële verplichtingen niet nakomt en wordt dit gegeven door Lybra Logo’s in zijn gegevensbestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico’s voor Lybra Logo’s en zijn partners.
4. Het is afnemer niet toegestaan het beeld-/woordmerk, logo en alle overige intellectueel eigendomsrechten van Lybra Logo’s te gebruiken anders dan na schriftelijke toestemming van Lybra Logo’s.

Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht
1. Alle geschillen tussen Lybra Logo’s en afnemer, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd,  zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank binnen wiens arrondissement Lybra Logo’s is gevestigd, thans zijnde rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. Lybra Logo’s behoudt zich het recht voor het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden van Lybra Logo’s is het Nederlands recht van toepassing, geldend voor het Koninkrijk gelegen in Europa.

Algemene voorwaarden bijgewerkt op 19 augustus 2021.